Skip to content

Schéine Succès vun der Walversammlung

Eis Walversammlung vum 14. September hat e grousse Succès. Et ware vill Leit komm, fir Kandidatinnen a Kandidate an d’Schwéierpunkte vum CSV-Programm kennenzeléieren. Et goufe vill Interventiounen aus dem Publikum eraus, esou datt eng lieweg Diskussioun zoustane koum.

Beitrag deelen