Skip to content

Energies renouvelables – Renewable energies – Erneierbar Energien – Erneuerbare Energien

In English – en français – in Deutsch – op Lëtzebuergesch On this side – sur cette page – auf dieser Seite – hei op der Säit

Konferenz „Erneierbar Energien“

Den Austausch vum 22. Abrëll 2024, un dem verschidde Membere vum Gemengerot, mee och Bartrenger Matbiergerinnen a Matbierger an der ArcA konnten deelhuelen, war eng Opportunitéit, d‘Potential vun erneierbar Energien an Technologien, am Detail ze entdecken an ze diskutéieren.

Experte vu Soler, Bedreiwer vu Wandanlagen zu Lëtzebuerg, a vu GPSS, deen innovativ Léisungen an der Produktioun an am Stockage vun erneierbarer Energie proposéiert, hunn existéierend Projeten erkläert an de Participanten eng Rei Innovatioune präsentéiert, vun deenen déi eng oder aner och fir Bartreng an der Zukunft relevant si kéinten.

D’Participante konnten fir d’Éischt en Abléck a modern Agri-Photovoltaik gewannen. Bei moderner Agri-Photovoltaik geet et net méi just ëm d‘Erhale vu Biodiversitéit ënnert de Panneauen, mee dorëm, déi landwirtschaftlech Fläch an hir Opwäertung an den Vierdergrond ze stellen. Dovunner ausgoend entspréngt dann dat technologesch an ekologesch Gesamtkonzept. Zwar geet den Erléis aus der Landwirtschaft duerch d’Photovoltaik erof, mee d’Gesamteffizienz vu Landwirtschaft an Energie ass mat Agri-Photovoltaik méi héich. Sou kéinten all Joer 600 MWh Stroum pro Hektar erziilt ginn, wat dem Joresverbrauch vun 135 Stéit entsprécht. En Ëmbau vun 1,4% vun de Lëtzebuerger Agrar-Flächen op Agri-Photovoltaik géif dem Land esou erméiglechen, seng Objektiver aus dem PNEC (Plan National en matière d’Energie et de Climat) bis 2030 ze erreechen.

Lëtzebuerg huet sech als Zil gesat, den Undeel un erneierbarer Energie vun 11% 2020 op 25 % bis 2030 ze erhéijen. Haut erméiglechen erneierbar Energien zu Lëtzebuerg et, scho bal de gesamte Privatstroumverbrauch vum Land (16%) ze decken. Am Laf vun de Joren sinn dobäi Wandanlagen ëmmer méi effikass ginn. Op Projeten zu Lëtzebuerg sinn d’Gemengen och dacks Co-Actionnaire, a Modeller, an deenen d’Matbierger co-investéiere kënnen, existéieren och. Präsentéiert a diskutéiert goufen och d’Ëmweltimpakter vu Wandanlagen. Oploen a Punkto Standuert vun enger Wandanlag, ekologesch Etudë wärend der Liewensdauer mat Hëllef och vu Spezialkameraen, déi d’Approche vu verschiddene Vullenaarte kënnen erkennen, mee och de Recyclage um Enn vum Projet goufen ugeschwat.

Bei Waasserstoff handelt et sech ëm eng vill méi jonk Technologie, déi nach vill kascht, mee déi am Verglach zu Gas den immense Virdeel huet, keen CO2 fräizesetzen. Et brauch awer nach Pilotprojeten, fir mat der Zäit d’Käschten ze senken an enges Daags, esou wéi haut mat Photovoltaik, och ouni Subventioune rentabel ze ginn. De grousse Virdeel vu Waasserstoff läit, am Verglach zu Batterien, doran, datt Energie méi laang an a gréissere Quantitéite ka gespäichert ginn, wat och fir Industrieprozesser ganz wichteg bleift. Och Gefierer hu mat Batterië Reechwäiten, déi limitéiert bleiwen. Ob iwwer Batterien oder Waasserstoff, um Enn spillt d‘Späichere vun iwwerschëssegem Stroum, besonnesch am Zesummespill mat der Produktioun vun erneierbarer Energië wéi Solar oder Wand eng ganz zentral Roll.

Fir d’Participanten un der Konferenz war et interessant, ze verstoen, datt warscheinlech net eng Technologie eleng, déi richteg ass, mee d’Zesummespill vun allen Energietechnologien.

Op dem Wee vun eiser ekologescher Transitioun, am Kontext vun der Klimaurgence, ass de konsequenten Ausbau vun erneierbaren Energien och eng Responsabilitéit um kommunalen Niveau.

Weider Pilotprojete sollen hëllefen, Virreider am Klimaschutz ze sinn an d’Gemenge fir muer besser ze preparéieren. Potentialanalysen sinn dofir den éischte Schrëtt, zu dem d’CSV Bartreng oprifft.

Konferenz „Erneuerbare Energien“

Der Austausch am 22. April 2024, an dem verschiedene Mitglieder des Gemeinderats, aber auch Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Bartringen in der ArcA teilnehmen konnten, war eine Gelegenheit, das Potenzial von erneuerbaren Energien und Technologien ausführlich zu erkunden und zu diskutieren.

Experten von Soler, Betreiber von Windkraftanlagen in Luxemburg, und von GPSS, das innovative Lösungen zur Produktion und Speicherung erneuerbarer Energie anbietet, erläuterten bestehende Projekte und stellten den Teilnehmern eine Reihe von Innovationen vor, von denen auch für Bartringen in Zukunft die eine oder andere relevant sein könnte.

Die Teilnehmer konnten zuerst einen Einblick in die moderne Agri-Photovoltaik gewinnen. Bei der modernen Agri-Photovoltaik geht es nicht mehr allein um den Erhalt der Biodiversität unter den Solarmodulen, sondern darum, die landwirtschaftliche Fläche und deren Aufwertung in den Vordergrund zu stellen. Darauf aufbauend entsteht dann das technologische und ökologische Gesamtkonzept. Obwohl die Einnahmen aus der Landwirtschaft durch Photovoltaik sinken, ist die Gesamteffizienz von Landwirtschaft und Energie mit Agri-Photovoltaik höher. Somit könnten jedes Jahr 600 MWh Strom pro Hektar gewonnen werden, was dem Jahresverbrauch von 135 Haushalten entspricht. Eine Umstellung von 1,4 % der luxemburgischen Agrarfläche auf Agri-Photovoltaik würde es dem Land ermöglichen, seine Ziele aus dem PNEC (Plan National en matière d’Energie et de Climat) bis 2030 zu erreichen.

Luxemburg hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil erneuerbarer Energien von 11 % im Jahr 2020 auf 25 % bis 2030 zu steigern. Heute ermöglichen erneuerbare Energien in Luxemburg die Deckung des nahezu gesamten privaten Stromverbrauchs des Landes (16 %). Im Laufe der Jahre sind Windkraftanlagen immer effizienter geworden. Bei Projekten in Luxemburg sind häufig auch die Kommunen Mitgesellschafter und es gibt auch Modelle, in die Mitbürger mitinvestieren können. Auch die Umweltauswirkungen von Windkraftanlagen wurden vorgestellt und diskutiert. Kosten und Standort einer Windkraftanlage, ökologische Untersuchungen während der Lebensdauer mit Hilfe spezieller Kameras, die den Anflug verschiedener Vogelarten erkennen können, aber auch das Recycling am Ende des Projekts wurden erwähnt.

Wasserstoff ist wiederum eine viel jüngere Technologie, die noch viel kostet, aber im Vergleich zu Gas den großen Vorteil hat, kein CO2 freizusetzen. Allerdings bedarf es noch weiterer Pilotprojekte, um die Kosten mit der Zeit zu senken und eines Tages, wie heute bei der Photovoltaik, auch ohne finanzielle Förderung profitabel zu sein. Der große Vorteil von Wasserstoff gegenüber Batterien liegt darin, dass Energie länger und in größeren Mengen gespeichert werden kann, was auch für industrielle Prozesse von großer Bedeutung ist. Auch Fahrzeuge mit Batterien haben eine begrenzte Reichweite. Ob über Batterien oder Wasserstoff, letztlich spielt die Speicherung von überschüssigem Strom eine ganz zentrale Rolle, insbesondere im Zusammenhang mit der Produktion erneuerbarer Energien wie Sonne oder Wind.

Für die Teilnehmer der Konferenz war es interessant zu verstehen, dass wohl nicht eine Technologie allein die richtige ist, sondern das Zusammenspiel aller Energietechnologien.

Auf dem Weg unserer ökologischen Wende und im Kontext des Klimanotstands steht der konsequente Ausbau erneuerbarer Energien auch in der Verantwortung der Gemeinden.

Weitere Pilotprojekte sollen dazu beitragen, Vorreiter beim Klimaschutz zu sein und die Gemeinden besser auf die Zukunft vorzubereiten. Potenzialanalysen sind dabei der erste Schritt, zu dem die CSV Bartringen aufruft.

Conférence « Energies renouvelables »

L’échange du 22 avril 2024, auquel ont pu participer à l’ArcA différents élus du Conseil communal, mais aussi des concitoyennes et concitoyens de Bertrange, a été l’occasion de discuter et d’échanger en détail sur le potentiel des énergies et technologies renouvelables.

Des experts de Soler, exploitant d’éoliennes au Luxembourg, et de GPSS, qui propose des solutions innovantes de production et de stockage d’énergie renouvelable, ont expliqué les projets existants et présenté aux participants un certain nombre d’innovations, dont certaines pourraient également être pertinentes pour Bertrange à l’avenir.

Les participants ont d’abord pu avoir un aperçu du photovoltaïque agricole moderne. L‘agrivoltaïsme moderne ne consiste plus uniquement à préserver la biodiversité au pied des panneaux solaires, mais plutôt à mettre au premier plan la surface agricole et son potentiel. C’est sur cette base, que le concept technologique et écologique global se construit. Bien que le revenu agricole diminue avec la présence du photovoltaïque, l’efficacité globale, agricole et énergétique, est plus élevée avec l’agrivoltaïsme. Ainsi ce sont 600 MWh d’électricité qui pourraient être produits par hectare chaque année, ce qui correspond à la consommation annuelle de 135 ménages. Convertir 1,4% de la superficie agricole luxembourgeoise à l’agrivoltaïsme permettrait au pays d’atteindre les objectifs du PNEC (Plan National en matière d’Energie et de Climat) d’ici 2030.

Le Luxembourg vise à augmenter la part des énergies renouvelables de 11% en 2020 à 25% d’ici 2030. Aujourd’hui, les énergies renouvelables au Luxembourg permettent de couvrir la quasi-totalité de la consommation électrique privée du pays (16%). Au fil des années, les éoliennes sont devenues de plus en plus performantes. Dans les projets au Luxembourg, les communes sont souvent co-actionnaires et il existe également des modèles dans lesquels les concitoyens peuvent co-investir. Les impacts environnementaux des éoliennes ont également été présentés et discutés. Les coûts et l’emplacement d’une éolienne, les études écologiques pendant sa durée de vie grâce à des caméras spéciales capables de détecter l’approche de diverses espèces d’oiseaux, mais aussi le recyclage en fin de projet ont aussi été évoqués.

L’hydrogène est une technologie beaucoup plus jeune et encore coûteuse, mais par rapport au gaz, elle présente l’avantage majeur de ne rejeter aucun CO2. Cependant, des projets pilotes sont encore nécessaires pour réduire les coûts sur la durée et un jour, comme c’est le cas du photovoltaïque aujourd’hui, être rentable même sans subsides. Le grand avantage de l’hydrogène par rapport aux batteries est que l’énergie peut être stockée plus longtemps et en plus grande quantité, ce qui est également très important pour les processus industriels. Les véhicules équipés de batteries gardent également une autonomie limitée. Qu’il s’agisse de batteries ou d’hydrogène, le stockage de l’électricité excédentaire joue au final un rôle central, notamment en lien avec la production d’énergies renouvelables comme le solaire ou l’éolien.

Il était intéressant pour les participants à la conférence de comprendre qu’il n’y a pas qu’une bonne technologie, mais que la solution réside plutôt dans l’interaction de toutes les technologies énergétiques.

Sur le chemin de notre transition écologique et dans le contexte de l’urgence climatique, le développement conséquent des énergies renouvelables relève également de la responsabilité des communes.

D’autres projets pilotes devraient contribuer à être pionnier en matière de protection du climat et à mieux préparer les communes pour l’avenir. Les analyses de potentiel font partie de la première étape à laquelle le CSV de Bertrange appelle.

Renewable energies” conference

The exchange on April 22, 2024, in which various elected officials from the Municipal Council, but also fellow citizens of Bertrange, were able to participate in the ArcA, was an opportunity to discuss and exchange in detail on the potential of renewable energies and technologies.

Experts from Soler, a wind turbine operator in Luxembourg, and GPSS, which offers innovative solutions for the production and storage of renewable energy, explained existing projects and presented participants a number of innovations, some of which could also be relevant for Bertrange in the future.

Participants were first able to get an insight into modern agricultural photovoltaics. Modern agrivoltaism no longer consists solely in preserving biodiversity under the solar panels, but about putting agricultural land and its potential at the forefront. It is on this basis that the overall technological and ecological concept is built. Although agricultural income decreases with the presence of photovoltaics, overall agricultural and energy efficiency is higher with agrivoltaics. 600 MWh of electricity could be produced per hectare each year, which corresponds to the annual consumption of 135 households. Converting 1.4% of Luxembourg’s agricultural area to agrivoltaism would allow the country to achieve the objectives of the PNEC (National Energy and Climate Plan) by 2030.

Luxembourg aims to increase the share of renewable energies from 11% in 2020 to 25% by 2030. Today, renewable energies in Luxembourg make it possible to cover almost all of the country’s private electricity consumption (16%). Over the years, wind turbines have become more and more efficient. In projects in Luxembourg, municipalities are often co-shareholders and there are also models in which fellow citizens can co-invest. The environmental impacts of wind turbines were also presented and discussed. The costs and location of a wind turbine, ecological studies during its lifespan using special cameras capable of detecting the approach of various species of birds, but also recycling at the end of the project were also mentioned.

Hydrogen is a much younger technology and still expensive, but compared to gas, it has the major advantage of not emitting any CO2. However, pilot projects are still necessary to reduce costs over time and one day, as it is the case with photovoltaics today, to be profitable even without subsidies. The big advantage of hydrogen over batteries is that energy can be stored longer and in larger quantities, which is also very important for industrial processes. Vehicles equipped with batteries also have a limited autonomy. Whether it is batteries or hydrogen, the storage of excess electricity ultimately plays a central role, particularly in connection with the production of renewable energies such as solar or wind.

It was interesting for the conference participants to understand that there is not just one good technology, but that the solution rather lies in the interaction of all energy technologies.

On the path to our ecological transition and in the context of the climate emergency, the consistent development of renewable energies is also the responsibility of municipalities.

Other pilot projects should help to pioneer climate protection and better prepare municipalities for the future. Potential analyses are the first step for which the Bertrange CSV is calling for.

Beitrag deelen