Comité vun der CSV Bartreng

Président
Nadine
Lux-Schares
Secrétaire
Guy
Weirich
Trésorier
Nino
Loverre
Membre
Marie-France
Bemtgen-Jost
Liliana Silvia
De Feudis
Gérard
Duhr
Mariette
Elsen-Origer
Pierrot
Hoffmann
Marc
Lexis
Carlo
Lux
Henri
Mangen
Marc
Rauchs
Lydia
Schmitt-Moos