Eise Programm steet

Léif Wielerinnen a Wieler!

Eis konkret Virschléi fir d’Zukunft vun der Gemeng Bartreng – am Resumé – fannt Dir hei ganz ausféierlech.

Eis Propositiounen – kuerz a bündeg!

– an däitscher Sprooch

– a franséischer Sprooch

– an englescher Sprooch


D’Grondsätz, op deenen eise Programm berouht, fannt Dir direkt op dësem Wee!


De méi ausféierlech Programm fannt Dir och nach mol hei.


Reaktiounen a Propositiounen vun Ärer Säit si wëllkëmm.

Dir kënnt dat iwwer d’Matmaach-Box maachen.

Notre programme électoral

Chères électrices, chers électeurs,

Le CSV Bertrange s’est préparé au mieux pour entamer la prochaine mandature. Notre programme comporte de solides projets pour Bertrange et Bertrange-Helfent. Notre politique s’oriente aux critères de la durabilité. Elle se veut prévoyante. On s’appliquera à renforcer la démocratie directe.

Un changement au sein du collège du bourgmestre et des échevins fait du bien à chaque commune. Cela provoque une nouvelle dynamique et fait progresser la commune.

Le CSV a pratiqué une opposition constructive dans le passé. Sept nouveaux candidats renforcent notre équipe qui se présente aux élections. Cette équipe est composée de personnes chevronnées et compétentes. Ainsi, le CSV est prêt à assumer des responsabilités.

Faites nous confiance !

Renforcez la position du CSV ! Votez pour le changement !

Le CSV Bertrange

Dear voters


Dès maintenant vous pouvez consultez un résumé de notre programme électoral. Consultez également cette page-ci!

Vous trouvez le programme en langue anglaise ici.

Il existe également une version allemande.


 

Eist Quetschefest kënnegt sech un

Et ass eng gutt Traditioun vun der CSV-Bartreng, fir Quetschekraut ze kachen an ze verkafen. Grad elo an der Wahlkampagne ass et wichteg, fir mat Iech, de Bartrenger Leit a soss Bekannten an Interessenten, an d’Gespréich ze kommen. Duerfir invitéiere mir dëst Joer net nëmmen op eise Verkafsstand. Dir sidd och häerzlech invitéiert, laanscht ze kommen, wann d’Quetschekraut gekacht gëtt. Um Flyer, deen hei drunn hänkt, fannt Dir déi néideg Prezisiounen.

Quetschkrautverkaf 2017 Flyer A5_def

Erfolge unserer Oppositionsarbeit

Die DP denkt um und schließt sich Forderungen der CSV an – in Sachen Helfent und Strukturen für Senioren. Seit Samstag, dem 9. September, ist es offiziell.

Der Bürgermeister verriet dem Luxemburger Wort im Blick auf Helfent: “In 25 Jahren wird es dort sicher eine Schule und eine ‘Maison relais’ geben.” CSV-Vertreter waren schon lange dieser Ansicht; sie wollen jedoch nicht noch 25 Jahre warten.

Radikal ist die Kehrtwende der DP auch im Blick auf die Strukturen für Senioren. Im Oktober 2012 hatte die CSV im „Op de Punkt“ den Vorschlag einer parteiübergreifenden Initiative im Interesse der älteren Menschen“ unterbreitet. Im Dezember 2015 machten wir auf die Unzulänglichkeiten des Pflegeheimes aufmerksam. Wir plädierten für eine neue adäquatere Struktur und wünschten uns eine Zusammenarbeit zwischen der Maison de Soins und den benachbarten Résidences du Domaine Schwall. Bei verschiedenen Gelegenheiten forderten unsere Vertreter im Gemeinderat eine Modernisierung des Pflegeheimes. DP-Vertreter widersprachen. Die “Déi Gréng” schwiegen. Unser hartnäckiges Insistieren hat sich gelohnt. In der Generalversammlung der Amicale de la Maison de Soins «Les Parcs du 3e Âge» im März dieses Jahres eröffnete der Bürgermeister, dass der Schöffenrat Pläne in Auftrag gegeben habe. Nun sagt das Gemeindeoberhaupt dem Luxemburger Wort u.a.: “Renovierung, Modernisierung und Vergrößerung drängten sich auf.” Ja, das ist richtig.

Unsere konstruktive Opposition zeitigt Früchte.Op dëser Säit fannt Dir eis Flyeren, déi mir an all Stot hei zu Bartreng verdeelt hunn.

Hei ass de Flyer Nr. 1 zur Wahlkampagne 2017 – mat 4 Säiten, op deene mer eis Equipe virstellen.

 


De Flyer 2 invitéiert, fir mat eise Kandidaten ze diskutéieren – dee Moment, wou de 24. September d’Quetschekraut gekacht gëtt. Dëst Quetschekraut gëtt den 30. September verkaaft.

An dat hei ass de Flyer Nr. 2.


Eise Flyer Nr. 3 ass d’Invitatioun op eis Wahlversammlung vum 2. Oktober.


Mir hunn och een OP DE PUNKT verdeelt.


Doriwwer eraus sinn nach zwou Broschüre verdeelt ginn.

Déi 1. enthält eise Programm a Kuerzform – an dräi Sproochen. Hei ass d’Titelsäit an d’Broschüre selwer.

Déi 2. liwwert Prezisiounen zou eise wichtegste Programmpunkten. Hei ass d’Titelsäit an d’Broschüre. Wahlprogramm zweeten Deel.

Den Inhalt: Ortsentwicklung – Naturerlebnispark – Das Duerfhaus: Ein Haus der Begegnung – Die Senioren – Neue Unternehmen. Start-ups – Aktivitéiten an Entreprisen zu Bartreng – Klima- und Umweltschutz – Nützliches mit Erlebnisreichem verbinden! – Lebensqualität – Logistikzenter – Parkanlage in Helfent . D’Texter fannt Dir och all eenzel hei. 

D’Lëscht gouf ugeholl

3. August 2017: An der ausseruerdentlecher Generalversammlung vun der CSV Bartreng ass d’Lëscht eestëmmeg ugeholl ginn.
D’Biller vun de Kandidatinnen a Kandidate fannt Dir an der Rubrik Gemengewahlen 2017.

Hei elo mol Prezisiounen zou de Kandidatinnen a Kandidaten.

Kandidaten 2017

Claude Wiseler zu Bartreng

Kompetent, sympathesch, dynamesch!

Virun engem diskussiounsfreedege Publikum huet de Claude Wiseler de 6. Juli seng Iddien zur nationaler a kommunaler Politik virgedroen an op déi vill Froen mat ganz vill Iwwerzeechung geäntwert.

Op de Fotoe gesidd Dir de Claude Wiseler an der Schauwebuerg an Aktioun an dann och zesummen mat engem Deel vun deene Leit, déi deen Owend derbäi waren.

Aarbechtsgrupp vun der CSV zu Bartreng

Den 12. Juni war an der Schauwebuerg ee CSV_Forum zum Thema „Aarbechtszäitorganisatioun” ënnert der Leedung vum Marc Spautz. D’Aarbechtszäitorganisatioun an enger moderner Economie a Gesellschaft bedeit fir d’Sozialpartner an d’Politik, déi zesummen de Kader festleeën, eng grouss Erausfuerderung. Et muss eng flexibel Approche fonnt ginn, déi de betribleche Necessitéite genau esou Rechnung dréit, wéi den individuellen Erwaardungen a Rechter vun den Arbeitnehmer.
Eng modern Aarbechtsorganisatioun traitéiert déi deeglech Aarbechtszäit a d’Wochenaarbechtszäit.
Si muss awer virun allem an engem méi laange Kontext gesi ginn, wou déi ënnerschiddlech Liewens- a Familljephase vun den Arbeitnehmer eng zentral Roll spillen. Et muss och
Zäit sinn, fir d’Formation continue an d’Preparatioun op den technologesche Fortschrëtt.
D’Jores- an d’Liewensaarbecht mussen aus dëse Grënn mat geduecht ginn.

D’CSV-Bartreng huet fir dëse Forum logistesch Hëllef geleescht. Mir ware frou, datt mir esou vill Leit emfänken konnten an hinnen eng gutt Plaz fir hiert Schaffen hei zou Bartreng offréieren konnten. Der Gemeng an hirem Personal gëlt e grousse Merci!