Gemengerot den 8. Dezember

An der Gemengerotssitzung vum 8. Dezember gouf d’Schäfferotserklärung diskutéiert. D’CSV Fraktioun huet d’Geleeënheet genotzt, fir d’Schäfferotserklärung mat eisem Wahlprogramm ze vergläichen. Dobäi ass, an der Prioritéitslëscht, e grousse Konsens mat der Majoritéit zum Virschäi komm. Déi Projeten wäert eis Fraktioun ënnerstëtzen, si behält sech awer vir, genee ze iwwerpréifen, wéi déi Projeten verwierklecht ginn. Doriwwer eraus huet de Fraktiounsspriecher Carlo Lux op eng Rei Iddie verwisen, déi an eisem Wahlprogramm stoungen an déi et derwäert wieren, am Intressi vun der Bartrenger Bevëlkerung ze realiséieren. De Guy Weirich huet, an eegener Saach, begrënnt, firwat hien d’Offer zur punktueller Zesummenaarbecht mat der Majoritéit (Museksschoul Westen a Kommissioun ArcA) ugeholl huet a grad wéi de Fraktiounsspriecher d’Zesummenaarbecht mam Schäfferot zum Wuel vu Bartreng als eng Grondastellung vun der CSV duergestallt.
Bäim Projet vum PAG “Brill” huet d’CSV dergéint gestëmmt. Eis Conseilleren hunn zwar unerkannt, datt de Schäfferot den ursprüngleche Projet staark verännert huet a villen Awänn vun de sëllege Reklamante Rechnung gedroen huet. Bäim grousse Knackpunkt Entrée/Sortie an der rue des champs huet d’CSV awer nach eng Rëtsch Problemer gesinn.
An dëser Sitzung sinn och d’Membere vu verschiddene Kommissioune gewielt ginn. D’Membere vun der CSV fannt Dir op enger anerer Säit.

Nei am Gemengerot: Marie-France Bemtgen-Jost

Marie-France Bemtgen-Jost stellt sech vir

A mengem Beruff sinn ech gewinnt op d’Mënschen duer ze goen, en oppent Ouer ze hunn fir hier Suergen an hier Uleies.
Och a menger Fräizäit sinn ech sozial engagéiert. Ech setze mech a fir déi Mënschen, déi et an eiser Gesellschaft besonnesch schwéier hunn. Esou sinn ech z.B. aktiv an engem Projet mat Flüchtlingen a bei de Gehörlosen.

An der Politik soll dëst net anescht sinn: Ech wëll mech asetze souwuel fir e gutt Matenee vun de Generatiounen an de verschiddenen Nationalitéiten wéi och fir sozial schwaach Mënschen.
Eis eeler Leit solle gär hei ze Bartreng al ginn a selwer matentscheeden, wéi a wou si hire Liewensowend wëlle verbréngen.
Eise Jonke soll et méiglech sinn, och hir Zukunft hei zu Bartreng kënnen ze plangen. Dofir brauche mir e generatiouneniwwergräifend Konzept a bezuelbare Wunnengsbau!

Respekt, Wäertschätzung, Éierlechkeet an Transparenz si fir mech wichteg Haltungen. Dës maache mech aus an dofir stinn ech!

Ech wënsche mir, datt mir hei am Gemengerot konstruktiv a respektvoll zesumme schaffen zum Wuel vun all eise Bierger.


D’Marie-France Bemtgen-Jost bäi der Vereedegung

Vereedegung vun de Conseilleren

E Mëttwoch, de 15. November 2017, sinn op der Bartrenger Gemeng d’Conseillere vereedegt. Vun der CSV sinn dat dës Gewielten:
Carlo LUX
Guy WEIRICH
Marie-France BEMTGEN-JOST.

D’Marie-France BEMTGEN-JOST ass amplaz vum Nadine SCHARES derbäi, dat als 3. gewielt gi war, mä weenst Inkompatibilitéit säi Mandat net unhuele kann. D’Nadine Schares ass, par alliance, ze no Famill mam Carlo Lux. Am Walgesetz steet nämlech: Les membres du conseil communal ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, (…)
Si deux personnes tombant dans l’une des catégories visées par l’alinéa premier sont élues, préférence est accordée à la personne qui a obtenu le plus de voix. D’Marie-France BEMTGEN-JOST war als 4. op eiser Lëscht gewielt ginn. D’Nadine SCHARES behält säi Rang als 3.-Gewielten.

Déi dräi Vertrieder vun der CSV wäerten eng konstruktiv a kritisch Politik am Intressi vun der Uertschaft Bartreng a sengen Awunner maachen.

Carlo LUX

Guy WEIRICH

Marie-France BEMTGEN-JOST

MERCI!

Heimat soe mir eise Wielerinne a Wieler Merci!
Mir konnten eis 3 Sëtz halen, hunn äis allerdéngs net verbessert an hunn domat och eist Wahlzil, an de Schäfferot ze kommen, net erreecht. Domat huet de Wieler äis weiderhinn d’Roll an der Oppositioun zougedeelt, déi mir dann och weiderhin op eng konstruktiv Aart a Weis weiderféiere wëllen. Der DP hu mir gratuléiert. Un hinnen ass et elo, d’Geschécker vun der Gemeng esou ze leeden, datt d’Uleies vun deenen 51,1% vun de Wielerinnen a Wieler, déi anere Parteien hir Stëmm ginn hunn, och berücksichtegt ginn. Eis Iddien leien um Dësch, mir wäerten se abréngen a kucken, wat d’Majoritéit dovunn iwwerhuele wäert. Jiddefalls setze mir äis dofir an, datt et op deene Punkte, wou et hei zu Bartreng, trotz allem, Schwaachstelle gëtt, zu Verbesserunge kënnt.

Drei Gründe, die CSV zu wählen

Dir fannt hei, ganz kuerz presentéiert, dräi Grënn, firwat een d’CSV Bartreng wiele soll. Wien äis wierklech stäerke wëll, dee biede mer, de Krees op der Lëscht 3 ze schwärzen oder seng 13 Stëmmen op d’CSV-Kandidatinnen a Kandidaten ze verdeelen. Nëmmen esou besteet d’Chance, datt d’CSV Bartreng gutt bei de Wahlen den nächste Sonndeg ofschneid.

Merci am Viraus!

Hei fannt Dir eise Wahlprogramm ausféierlech a verschiddene Sproochen.

Bartrenger Bierger übe Kritik

An de leschten Deeg hu sech eng Rei Matbierger zu Wuert gemellt an net mat Kritik gespuert un där Politik, déi hei an der Gemeng gemaach gëtt.

Ass dat d’Spëtzt vun engem Äisbierg? Ass d’Onzefriddenheet méi grouss, wéi ee mengt?

Do war dee Bréif un d’Redaktioun vum “Wort”, an deem en Här schaarf Kritik übt a Bartreng derzou oprifft, sech ze beweegen.

Do huet äis e Message erreecht, deen een an eiser Meckerkëscht noliese kann.

Do ass gëschter, den 21. September, eng Mail ukomm, wou dëst dra steet: “Ech fannen d’Brochure vun der Gemeng , finanzeiert vun der Kollektiviteit skandaleis!! Daat ass jo Facebook Niveau vun der schlechtester Zort! Ech hoffen, dass dir als Csv dorobber reageiert… esou eppes hun ech esou guer zu (xxx) nie erlieft!”

Just zum leschte Message: Musse mir wierklech reagéieren? Musse mir elo op déi déck Tromm schloen?

Mir mengen: D’Leit versti ganz gutt, wat do leeft! Esou eng Broschure huet den Zweck, d’Majoritéit an e schéint Liicht ze stellen. Et ass jidderengem kloer, datt do keng negativ Saachen iwwer d’Projeten dra stoe kommen, mä d’Leit gesinn se a si erliewen se. Déi Reaktiounen, déi hei uewen opgezielt gi sinn, sinn do ganz däitlech. D’Leit verstinn och, datt et bäi den Daumen (erop , erof) just drëm geet, der Oppositioun eng auszewëschen. Si wëssen awer och ganz gutt, datt et d’Aufgab vun enger Oppositioun ass, op Problemer opmierksam ze maachen an Neen ze soen, wann hir Awänn net berücksichtegt ginn.

Iwwregens! D’CSV-Gemengeréit si, wat d’Broschür ugeet, iwwer déi mer nach aner Reaktioune kritt hunn, just gefrot ginn, fir eng Foto ofzeginn. Si hunn d’Broschür net am Viraus ze gesi kritt. Si sinn deemno och net fir den Inhalt verantwortlech ze maachen!

Eise Programm steet

Léif Wielerinnen a Wieler!

Eis konkret Virschléi fir d’Zukunft vun der Gemeng Bartreng – am Resumé – fannt Dir hei ganz ausféierlech.

Eis Propositiounen – kuerz a bündeg!

– an däitscher Sprooch

– a franséischer Sprooch

– an englescher Sprooch


D’Grondsätz, op deenen eise Programm berouht, fannt Dir direkt op dësem Wee!


De méi ausféierlech Programm fannt Dir och nach mol hei.


Reaktiounen a Propositiounen vun Ärer Säit si wëllkëmm.

Dir kënnt dat iwwer d’Matmaach-Box maachen.

Notre programme électoral

Chères électrices, chers électeurs,

Le CSV Bertrange s’est préparé au mieux pour entamer la prochaine mandature. Notre programme comporte de solides projets pour Bertrange et Bertrange-Helfent. Notre politique s’oriente aux critères de la durabilité. Elle se veut prévoyante. On s’appliquera à renforcer la démocratie directe.

Un changement au sein du collège du bourgmestre et des échevins fait du bien à chaque commune. Cela provoque une nouvelle dynamique et fait progresser la commune.

Le CSV a pratiqué une opposition constructive dans le passé. Sept nouveaux candidats renforcent notre équipe qui se présente aux élections. Cette équipe est composée de personnes chevronnées et compétentes. Ainsi, le CSV est prêt à assumer des responsabilités.

Faites nous confiance !

Renforcez la position du CSV ! Votez pour le changement !

Le CSV Bertrange

Dear voters


Dès maintenant vous pouvez consultez un résumé de notre programme électoral. Consultez également cette page-ci!

Vous trouvez le programme en langue anglaise ici.

Il existe également une version allemande.