Demokratie heescht: zesummen d’Gesellschaft gestalten

An engem Interview am Dezember 2017 huet den Hartmut Rosa, Professer fir Soziologie op der Uni Jena, dëst gesot: “Das Grundversprechen der Demokratie besagt, dass jeder und jede eine Stimme haben soll, mit der wir die Welt gemeinsam gestalten und in ein Antwortverhältnis setzen können. Allerdings ist die Idee der Demokratie inzwischen leider ziemlich abgenutzt.” Seng Begrënnung: “Weil die Grundidee von Demokratie – nämlich das Sprechen, Hören, Antworten und so zu gemeinsamen Lösungen zu kommen – an allen Ecken unterlaufen wird. In den Parlamentsdebatten geht es gerade nicht darum, sich durch Zuhören verändern zu lassen. Man darf sich auf gar keinen Fall von den Argumenten der Opposition bewegen zu lassen.”
Kritiséiert gëtt also dat stuurt Blockdenken, dat et esou dacks tëschent Majoritéit an Oppositioun gëtt. Hei zu Bartreng ass dëst Blockdenken zum Gléck net esou ausgeprägt. Et gëtt ëmmer erëm Projeten, wou openee gelauschtert gëtt a wou un engem Strang gezuche gëtt. Well dat hei zu Bartreng esou ass, sinn ech gäer an der CSV an och an dësem Gemengerot.
Guy Weirich

Chrëschtfeier fir Senioren

Op der Chrëschtfeier, déi d’Gemeng de 17. Dezember fir déi eeler Matbiergerinnen a Matbierger organiséiert hat, huet d’Liliana De Feudis gehollef de Service ze maachen. D’Liliana war Member vun der fréierer Kommissioun Senior an ass Member vun der neier Kommissioun, déi elo den Numm 50+ dréit. Um Bild gesäit een d’Liliana zesumme mam Marie-France Bemtgen a Guy Weirich.

Personalfeier vun der Gemeng

E Freidegowend, de 15. Dezember, wor d’Personalfeier vun der Gemeng, op där eng Rei Leit geéiert gi sinn. Dorënner och de laangjähregen CSV-Conseiller Marc Rauchs. Um Bild gesi Dir hien mat den dräi aktuellen CSV-Conseilleren.

Gemengerot den 8. Dezember

An der Gemengerotssitzung vum 8. Dezember gouf d’Schäfferotserklärung diskutéiert. D’CSV Fraktioun huet d’Geleeënheet genotzt, fir d’Schäfferotserklärung mat eisem Wahlprogramm ze vergläichen. Dobäi ass, an der Prioritéitslëscht, e grousse Konsens mat der Majoritéit zum Virschäi komm. Déi Projeten wäert eis Fraktioun ënnerstëtzen, si behält sech awer vir, genee ze iwwerpréifen, wéi déi Projeten verwierklecht ginn. Doriwwer eraus huet de Fraktiounsspriecher Carlo Lux op eng Rei Iddie verwisen, déi an eisem Wahlprogramm stoungen an déi et derwäert wieren, am Intressi vun der Bartrenger Bevëlkerung ze realiséieren. De Guy Weirich huet, an eegener Saach, begrënnt, firwat hien d’Offer zur punktueller Zesummenaarbecht mat der Majoritéit (Museksschoul Westen a Kommissioun ArcA) ugeholl huet a grad wéi de Fraktiounsspriecher d’Zesummenaarbecht mam Schäfferot zum Wuel vu Bartreng als eng Grondastellung vun der CSV duergestallt.
Bäim Projet vum PAG “Brill” huet d’CSV dergéint gestëmmt. Eis Conseilleren hunn zwar unerkannt, datt de Schäfferot den ursprüngleche Projet staark verännert huet a villen Awänn vun de sëllege Reklamante Rechnung gedroen huet. Bäim grousse Knackpunkt Entrée/Sortie an der rue des champs huet d’CSV awer nach eng Rëtsch Problemer gesinn.
An dëser Sitzung sinn och d’Membere vu verschiddene Kommissioune gewielt ginn. D’Membere vun der CSV fannt Dir op enger anerer Säit.

Nei am Gemengerot: Marie-France Bemtgen-Jost

Marie-France Bemtgen-Jost stellt sech vir

A mengem Beruff sinn ech gewinnt op d’Mënschen duer ze goen, en oppent Ouer ze hunn fir hier Suergen an hier Uleies.
Och a menger Fräizäit sinn ech sozial engagéiert. Ech setze mech a fir déi Mënschen, déi et an eiser Gesellschaft besonnesch schwéier hunn. Esou sinn ech z.B. aktiv an engem Projet mat Flüchtlingen a bei de Gehörlosen.

An der Politik soll dëst net anescht sinn: Ech wëll mech asetze souwuel fir e gutt Matenee vun de Generatiounen an de verschiddenen Nationalitéiten wéi och fir sozial schwaach Mënschen.
Eis eeler Leit solle gär hei ze Bartreng al ginn a selwer matentscheeden, wéi a wou si hire Liewensowend wëlle verbréngen.
Eise Jonke soll et méiglech sinn, och hir Zukunft hei zu Bartreng kënnen ze plangen. Dofir brauche mir e generatiouneniwwergräifend Konzept a bezuelbare Wunnengsbau!

Respekt, Wäertschätzung, Éierlechkeet an Transparenz si fir mech wichteg Haltungen. Dës maache mech aus an dofir stinn ech!

Ech wënsche mir, datt mir hei am Gemengerot konstruktiv a respektvoll zesumme schaffen zum Wuel vun all eise Bierger.


D’Marie-France Bemtgen-Jost bäi der Vereedegung

Vereedegung vun de Conseilleren

E Mëttwoch, de 15. November 2017, sinn op der Bartrenger Gemeng d’Conseillere vereedegt. Vun der CSV sinn dat dës Gewielten:
Carlo LUX
Guy WEIRICH
Marie-France BEMTGEN-JOST.

D’Marie-France BEMTGEN-JOST ass amplaz vum Nadine SCHARES derbäi, dat als 3. gewielt gi war, mä weenst Inkompatibilitéit säi Mandat net unhuele kann. D’Nadine Schares ass, par alliance, ze no Famill mam Carlo Lux. Am Walgesetz steet nämlech: Les membres du conseil communal ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, (…)
Si deux personnes tombant dans l’une des catégories visées par l’alinéa premier sont élues, préférence est accordée à la personne qui a obtenu le plus de voix. D’Marie-France BEMTGEN-JOST war als 4. op eiser Lëscht gewielt ginn. D’Nadine SCHARES behält säi Rang als 3.-Gewielten.

Déi dräi Vertrieder vun der CSV wäerten eng konstruktiv a kritisch Politik am Intressi vun der Uertschaft Bartreng a sengen Awunner maachen.

Carlo LUX

Guy WEIRICH

Marie-France BEMTGEN-JOST

MERCI!

Heimat soe mir eise Wielerinne a Wieler Merci!
Mir konnten eis 3 Sëtz halen, hunn äis allerdéngs net verbessert an hunn domat och eist Wahlzil, an de Schäfferot ze kommen, net erreecht. Domat huet de Wieler äis weiderhinn d’Roll an der Oppositioun zougedeelt, déi mir dann och weiderhin op eng konstruktiv Aart a Weis weiderféiere wëllen. Der DP hu mir gratuléiert. Un hinnen ass et elo, d’Geschécker vun der Gemeng esou ze leeden, datt d’Uleies vun deenen 51,1% vun de Wielerinnen a Wieler, déi anere Parteien hir Stëmm ginn hunn, och berücksichtegt ginn. Eis Iddien leien um Dësch, mir wäerten se abréngen a kucken, wat d’Majoritéit dovunn iwwerhuele wäert. Jiddefalls setze mir äis dofir an, datt et op deene Punkte, wou et hei zu Bartreng, trotz allem, Schwaachstelle gëtt, zu Verbesserunge kënnt.

Drei Gründe, die CSV zu wählen

Dir fannt hei, ganz kuerz presentéiert, dräi Grënn, firwat een d’CSV Bartreng wiele soll. Wien äis wierklech stäerke wëll, dee biede mer, de Krees op der Lëscht 3 ze schwärzen oder seng 13 Stëmmen op d’CSV-Kandidatinnen a Kandidaten ze verdeelen. Nëmmen esou besteet d’Chance, datt d’CSV Bartreng gutt bei de Wahlen den nächste Sonndeg ofschneid.

Merci am Viraus!

Hei fannt Dir eise Wahlprogramm ausféierlech a verschiddene Sproochen.

Bartrenger Bierger übe Kritik

An de leschten Deeg hu sech eng Rei Matbierger zu Wuert gemellt an net mat Kritik gespuert un där Politik, déi hei an der Gemeng gemaach gëtt.

Ass dat d’Spëtzt vun engem Äisbierg? Ass d’Onzefriddenheet méi grouss, wéi ee mengt?

Do war dee Bréif un d’Redaktioun vum “Wort”, an deem en Här schaarf Kritik übt a Bartreng derzou oprifft, sech ze beweegen.

Do huet äis e Message erreecht, deen een an eiser Meckerkëscht noliese kann.

Do ass gëschter, den 21. September, eng Mail ukomm, wou dëst dra steet: “Ech fannen d’Brochure vun der Gemeng , finanzeiert vun der Kollektiviteit skandaleis!! Daat ass jo Facebook Niveau vun der schlechtester Zort! Ech hoffen, dass dir als Csv dorobber reageiert… esou eppes hun ech esou guer zu (xxx) nie erlieft!”

Just zum leschte Message: Musse mir wierklech reagéieren? Musse mir elo op déi déck Tromm schloen?

Mir mengen: D’Leit versti ganz gutt, wat do leeft! Esou eng Broschure huet den Zweck, d’Majoritéit an e schéint Liicht ze stellen. Et ass jidderengem kloer, datt do keng negativ Saachen iwwer d’Projeten dra stoe kommen, mä d’Leit gesinn se a si erliewen se. Déi Reaktiounen, déi hei uewen opgezielt gi sinn, sinn do ganz däitlech. D’Leit verstinn och, datt et bäi den Daumen (erop , erof) just drëm geet, der Oppositioun eng auszewëschen. Si wëssen awer och ganz gutt, datt et d’Aufgab vun enger Oppositioun ass, op Problemer opmierksam ze maachen an Neen ze soen, wann hir Awänn net berücksichtegt ginn.

Iwwregens! D’CSV-Gemengeréit si, wat d’Broschür ugeet, iwwer déi mer nach aner Reaktioune kritt hunn, just gefrot ginn, fir eng Foto ofzeginn. Si hunn d’Broschür net am Viraus ze gesi kritt. Si sinn deemno och net fir den Inhalt verantwortlech ze maachen!