Demokratie heescht: zesummen d’Gesellschaft gestalten

An engem Interview am Dezember 2017 huet den Hartmut Rosa, Professer fir Soziologie op der Uni Jena, dëst gesot: “Das Grundversprechen der Demokratie besagt, dass jeder und jede eine Stimme haben soll, mit der wir die Welt gemeinsam gestalten und in ein Antwortverhältnis setzen können. Allerdings ist die Idee der Demokratie inzwischen leider ziemlich abgenutzt.” Seng Begrënnung: “Weil die Grundidee von Demokratie – nämlich das Sprechen, Hören, Antworten und so zu gemeinsamen Lösungen zu kommen – an allen Ecken unterlaufen wird. In den Parlamentsdebatten geht es gerade nicht darum, sich durch Zuhören verändern zu lassen. Man darf sich auf gar keinen Fall von den Argumenten der Opposition bewegen zu lassen.”
Kritiséiert gëtt also dat stuurt Blockdenken, dat et esou dacks tëschent Majoritéit an Oppositioun gëtt. Hei zu Bartreng ass dëst Blockdenken zum Gléck net esou ausgeprägt. Et gëtt ëmmer erëm Projeten, wou openee gelauschtert gëtt a wou un engem Strang gezuche gëtt. Well dat hei zu Bartreng esou ass, sinn ech gäer an der CSV an och an dësem Gemengerot.
Guy Weirich