Gemengerot den 8. Dezember

An der Gemengerotssitzung vum 8. Dezember gouf d’Schäfferotserklärung diskutéiert. D’CSV Fraktioun huet d’Geleeënheet genotzt, fir d’Schäfferotserklärung mat eisem Wahlprogramm ze vergläichen. Dobäi ass, an der Prioritéitslëscht, e grousse Konsens mat der Majoritéit zum Virschäi komm. Déi Projeten wäert eis Fraktioun ënnerstëtzen, si behält sech awer vir, genee ze iwwerpréifen, wéi déi Projeten verwierklecht ginn. Doriwwer eraus huet de Fraktiounsspriecher Carlo Lux op eng Rei Iddie verwisen, déi an eisem Wahlprogramm stoungen an déi et derwäert wieren, am Intressi vun der Bartrenger Bevëlkerung ze realiséieren. De Guy Weirich huet, an eegener Saach, begrënnt, firwat hien d’Offer zur punktueller Zesummenaarbecht mat der Majoritéit (Museksschoul Westen a Kommissioun ArcA) ugeholl huet a grad wéi de Fraktiounsspriecher d’Zesummenaarbecht mam Schäfferot zum Wuel vu Bartreng als eng Grondastellung vun der CSV duergestallt.
Bäim Projet vum PAG “Brill” huet d’CSV dergéint gestëmmt. Eis Conseilleren hunn zwar unerkannt, datt de Schäfferot den ursprüngleche Projet staark verännert huet a villen Awänn vun de sëllege Reklamante Rechnung gedroen huet. Bäim grousse Knackpunkt Entrée/Sortie an der rue des champs huet d’CSV awer nach eng Rëtsch Problemer gesinn.
An dëser Sitzung sinn och d’Membere vu verschiddene Kommissioune gewielt ginn. D’Membere vun der CSV fannt Dir op enger anerer Säit.