Vereedegung vun de Conseilleren

E Mëttwoch, de 15. November 2017, sinn op der Bartrenger Gemeng d’Conseillere vereedegt. Vun der CSV sinn dat dës Gewielten:
Carlo LUX
Guy WEIRICH
Marie-France BEMTGEN-JOST.

D’Marie-France BEMTGEN-JOST ass amplaz vum Nadine SCHARES derbäi, dat als 3. gewielt gi war, mä weenst Inkompatibilitéit säi Mandat net unhuele kann. D’Nadine Schares ass, par alliance, ze no Famill mam Carlo Lux. Am Walgesetz steet nämlech: Les membres du conseil communal ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, (…)
Si deux personnes tombant dans l’une des catégories visées par l’alinéa premier sont élues, préférence est accordée à la personne qui a obtenu le plus de voix. D’Marie-France BEMTGEN-JOST war als 4. op eiser Lëscht gewielt ginn. D’Nadine SCHARES behält säi Rang als 3.-Gewielten.

Déi dräi Vertrieder vun der CSV wäerten eng konstruktiv a kritisch Politik am Intressi vun der Uertschaft Bartreng a sengen Awunner maachen.

Carlo LUX

Guy WEIRICH

Marie-France BEMTGEN-JOST