Nei am Gemengerot: Marie-France Bemtgen-Jost

Marie-France Bemtgen-Jost stellt sech vir

A mengem Beruff sinn ech gewinnt op d’Mënschen duer ze goen, en oppent Ouer ze hunn fir hier Suergen an hier Uleies.
Och a menger Fräizäit sinn ech sozial engagéiert. Ech setze mech a fir déi Mënschen, déi et an eiser Gesellschaft besonnesch schwéier hunn. Esou sinn ech z.B. aktiv an engem Projet mat Flüchtlingen a bei de Gehörlosen.

An der Politik soll dëst net anescht sinn: Ech wëll mech asetze souwuel fir e gutt Matenee vun de Generatiounen an de verschiddenen Nationalitéiten wéi och fir sozial schwaach Mënschen.
Eis eeler Leit solle gär hei ze Bartreng al ginn a selwer matentscheeden, wéi a wou si hire Liewensowend wëlle verbréngen.
Eise Jonke soll et méiglech sinn, och hir Zukunft hei zu Bartreng kënnen ze plangen. Dofir brauche mir e generatiouneniwwergräifend Konzept a bezuelbare Wunnengsbau!

Respekt, Wäertschätzung, Éierlechkeet an Transparenz si fir mech wichteg Haltungen. Dës maache mech aus an dofir stinn ech!

Ech wënsche mir, datt mir hei am Gemengerot konstruktiv a respektvoll zesumme schaffen zum Wuel vun all eise Bierger.


D’Marie-France Bemtgen-Jost bäi der Vereedegung